Przejdź do treści

Dodatkowe ubezpieczenie zawodników klubu

Wszyscy, którzy dodatkowo chcą ubezpieczyć zawodników UKS Lider informujemy, że w tym roku zostają takie same zasady jak w ostatniej polisie. Przypominam, że to ubezpieczenie może również zastąpić ubezpieczenie szkolne.

Dodatkowo informujemy, że wszyscy uczęszczający na zajęcia sportowe są ubezpieczeni podstawowym ubezpieczeniem NNW i KL oraz OC.

polisa compensa typ 1111 nr 000581 NNW i KL i OC
polisa uniqa typ 847-A 155470 OC Klubu

Zakres ubezpieczenia:

Podstawa zawarcia ubezpieczenia: OWU Następstw Nieszczęśliwych Wypadków  dzieci, młodzieży, osób uczących się oraz personelu w placówkach oświatowych ? ubezpieczenie szkolne V (182)  zatwierdzone przez Zarząd Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group uchwałą numer 31/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 roku.

Składka za ubezpieczenie 100,00 złotych, płatna na konto klubu.
Prosimy o PILNE potwierdzanie ciągłości ubezpieczenia przez wszystkich zainteresowanych.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

 

ZAKRES  UBEZPIECZENIA

SUMA UBEZPIECZENIA:

ŚMIERĆ  ORAZ CAŁKOWITY USZCZERBEK W WYNIKU NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU                                          

20 000,00 zł  

(słownie:  dwadzieścia  tysiące złotych )

NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (częściowy trwały uszczerbek na zdrowiu)                                         

25 000,00 zł  

(słownie:  dwadzieścia pięć  tysięcy złotych

ZWROT KOSZTÓW LECZENIA

2 500,00 zł

(słownie:  dwa  tysiące pięćset  złotych )

ZWROT KOSZTÓW REHABILITACJI

1 250,00 zł

(słownie:  jeden tysiąc złotych )

ZWROT KOSZTÓW NAPRAW LUB NABYCIA przedmiot ortopedycznych i ŚRODKÓW pomocniczych

1 250,00 zł

(słownie: jeden tysiąc   dwieście pięćdziesiąt   złotych )

JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIENA WYPADEK ŚMIERCI PRAWNEGO OPIEKUNA UBEZPIECZONEGO W WYNIKU NW

3 000,00 zł

(słownie: trzy tysiące złotych)

ZWROT KOSZTÓW POGRZEBU PRAWNEGO OPIEKUNA UBEZPIECZONEGO

1 000,00 zł

(słownie: tysiąc złotych)

DZIENNE ŚWIADCZENIE SZPITALNE

35,00 zł za każdy dzień

maksymalnie 3150,00 zł

ZASIŁEK DZIENNY Z TYTUŁU KRÓTKOTRWAŁEJ NIEZDOLNOSCI DO NAUKI I LUB PRACY

15,00 zł za każdy dzień

maksymalnie 450,00 zł za miesiąc, nie więcej niż 2700,00 zł

JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU LECZENIA SZPITALNEGO W SKUTEK NW

2 500,00 zł

(słownie: dwa tysiące pięćset złotych)

JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU POWAŻNEGO ZACHOROWANIA UBEZPIECZONEGO

1 000,00 zł

(słownie: jeden tysiąc złotych)